ریشه یابی علل منازعه در منطقه قفقاز نوشته دکتر مهرداد بردبار

ریشه یابی علل منازعه در منطقه قفقاز نوشته دکتر مهرداد بردبار
1399-01-01
2752 بازدید

مقاله: ریشه یابی علل منازعه در منطقه قفقاز نویسنده: مهرداد بردبار طاهر گورابی محل چاپ: همایش بین المللی قفقاز در بستر تاریخ تاریخ: مهر ٨٨

مقاله: ریشه یابی علل منازعه در منطقه قفقاز
نویسنده: مهرداد بردبار طاهر گورابی
محل چاپ: همایش بین المللی قفقاز در بستر تاریخ
تاریخ: مهر ٨٨