جایگاه ایران و آسیای مرکزی در استراتژی نوشته دکتر مهرداد بردبار

جایگاه ایران و آسیای مرکزی در استراتژی نوشته دکتر مهرداد بردبار
1399-02-01
1883 بازدید

مقاله: جایگاه ایران و آسیای مرکزی در استراتژی نویسنده: مهرداد بردبار طاهر گورابی محل چاپ: همایش بین المملی قفقاز در بستر تاریخ انرژی تاریخ: مهر ٨٨

مقاله: جایگاه ایران و آسیای مرکزی در استراتژی
نویسنده: مهرداد بردبار طاهر گورابی
محل چاپ: همایش بین المملی قفقاز در بستر تاریخ انرژی
تاریخ: مهر ٨٨