نقش برند در رضایتمندی مشتری در منطقه آسیا نوشته دکتر مهرداد بردبار

نقش برند در رضایتمندی مشتری در منطقه آسیا نوشته دکتر مهرداد بردبار
1399-03-01
9364 بازدید

مقاله: نقش برند در رضایتمندی مشتری در منطقه آسیا نویسنده: مهرداد بردبار طاهر گورابی محل چاپ: تکست رود 434-ISSN2090 تاریخ چاپ: ٢٠١٢

مقاله: نقش برند در رضایتمندی مشتری در منطقه آسیا
نویسنده: مهرداد بردبار طاهر گورابی
محل چاپ: تکست رود 434-ISSN2090
تاریخ چاپ: ٢٠١٢