تخمین تابع تقاضای توریسم در استان های ایران نوشته دکتر مهرداد بردبار

تخمین تابع تقاضای توریسم در استان های ایران نوشته دکتر مهرداد بردبار
1399-04-01
2473 بازدید

مقاله: تخمین تابع تقاضای توریسم در استان های ایران نویسنده: مهرداد بردبار طاهر گورابی محل چاپ: سانیس رسیرچ 544X-ISSN1819 تاریخ چاپ: ۲۰۱۲

مقاله: تخمین تابع تقاضای توریسم در استان های ایران
نویسنده: مهرداد بردبار طاهر گورابی
محل چاپ: سانیس رسیرچ 544X-ISSN1819
تاریخ چاپ: ۲۰۱۲