عوامل ژئو پولتیک و ثبات منطقه ای – مطالعه موردی منطقه قفقاز جنوبی نوشته دکتر مهرداد بردبار

عوامل ژئو پولتیک و ثبات منطقه ای – مطالعه موردی منطقه قفقاز جنوبی نوشته دکتر مهرداد بردبار
1399-06-01
2617 بازدید

مقاله: عوامل ژئو پولتیک و ثبات منطقه ای- مطالعه موردی منطقه قفقاز جنوبی نویسنده: مهرداد بردبار طاهر گورابی محل چاپ: سیاست جهانی تاریخ چاپ: اردیبهشت ٩٥

مقاله: عوامل ژئو پولتیک و ثبات منطقه ای- مطالعه موردی منطقه قفقاز جنوبی
نویسنده: مهرداد بردبار طاهر گورابی
محل چاپ: سیاست جهانی
تاریخ چاپ: اردیبهشت ٩٥