کتاب بازشناسی مفهوم دولت نوشته دکتر مهرداد بردبار

کتاب بازشناسی مفهوم دولت نوشته دکتر مهرداد بردبار
1399-07-01
15674 بازدید

عنوان کتاب: بازشناسی مفهوم دولت ناشر: پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی نویسنده: مهرداد بردبار طاهر گورابی تاریخ نشر: ١٣٩٨

عنوان کتاب: بازشناسی مفهوم دولت
ناشر: پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
نویسنده: مهرداد بردبار طاهر گورابی
تاریخ نشر: ١٣٩٨