کتاب مقدمه ای بر جغرافیای فضای سایبر نوشته دکتر مهرداد بردبار

کتاب مقدمه ای بر جغرافیای فضای سایبر نوشته دکتر مهرداد بردبار
1399-08-01
70534 بازدید

عنوان کتاب: مقدمه ای بر جغرافیای فضای سایبر ناشر: پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی نویسنده: مهرداد بردبار طاهر گورابی تاریخ نشر: ١٣٩٨

عنوان کتاب: مقدمه ای بر جغرافیای فضای سایبر
ناشر: پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
نویسنده: مهرداد بردبار طاهر گورابی
تاریخ نشر: ١٣٩٨