پسماند و معضلات زیست محیطی رشت

مصاحبه اختصاصی با جناب دکتر مهرداد بردبار در خصوص پسماند و معضلات زیست محیطی کلانشهر رشت